خداحافظی با ماه رمضان

الوداع ای ماه رمضان الوداع              الوداع ای ماه قران الوداع

 

الوداع ای ماه  مردان  خدا                الوداع ای  ماه وحی ایه ها

 

ماه لیل القدر به از الف شهر              ماه ایمان ماه تقوا ماه فجر

 

ماه  تنزیل و نزول وحی حق               ماه  تقتیل ولی  و  مرد حق

 

ماه عفو و  مغفرت  ماه  رضا             ماه  توبه ماه  اشتی  با خدا

 

ماه عشق و زهد و تقوا و نماز           ماه رزق و رحمت و راز و نیاز

 

ماه دوری از نفاق و از گناه              ماه امر و نهی وتشخیص صلاح

 

حق الله  و  علی حق رسول              کل طاعات همه را کن قبول

 

                       الوداع ای ما قران ماه قدر

 

                                    الوداع ای ماه قران ماه بدر

/ 0 نظر / 4 بازدید