سلام گل نرگسسلام گل نرگس

به نام آن که انسان را مسافر کاروان انتظار گردانید

سلام اى گل نرگس

اى که شیرین ترین انتظار، انتظار توست

و بهترین منتظر، منتظر توست

مى توانم در یک کلمه پر معنا بگویم:

گر عشقى هست و عاشقى

نام تو معشوق و من عاشق و شیفته توأم
در انتظارت مى مانم

و از خداى بزرگ مى خواهم که ظهورت را نزدیک گرداند

ما محتاج یک نگاه گذراى شما هستیم،

زودتر ظهور کن و قلب رهبرمان را شاد گردان

ما و رهبرمان در انتظار تو مى مانیم.
خدا کند که بیایى و ما هم یکى از یارانتان باشیم
/ 0 نظر / 44 بازدید