دلنوشته با امام زمان (عج)


  مهدے جاטּ آقاے من

شب هاے جمعه وقت طغیاטּ دلتنگے ست 

وقت پرپر شدטּ  گلهاے سرخ انتظار 
وقت خزاטּ شدטּ بهار امید دیدار 

وقت اشک های غریبانه 

و تحمل یڪ هفته انتظار

به امید وصل یار 

  آقا ببخش 
 
13801034670151.gif ببخش که میریم تو مجالست و تورودربایستی میافتیم ومیگیم آقا بیا 13801034670151.gif
13801034670151.gif آقاببخش که بعد ازگذشت این همه سال یه بارم جمعه منتظرت نموندیم 13801034670151.gif
13801034670151.gif آقا ببخش که یک جمعه هم  از خوابمون نگذشتیم  13801034670151.gif
13801034670151.gifو دعای عهد برات نخوندیم 13801034670151.gif
13801926595991.gifآقا ببخش که ظهورتو دورمیبینیم...13801926595991.gif
13801926595991.gifببخش که فراموش کردیم قراره بیای...13801926595991.gif
13801926595991.gifببخش که عادت کردیم به نبودت...13801926595991.gif
آقا ببخش منو ...

/ 0 نظر / 19 بازدید