متن ادبی«در میلاد پیامبر اسلام‏(صلى الله علیه وآله»

پرچم ابر بهار عیان ز کهسار شد از زبر کوهسار سیل نگونسار شد کوه وگلستان و دشت‏یکسره گلزار شد شکوفه‏ها سربه سر برون ز اشجار شد ز بوى گل بوستان طبله عطار شد «هواى بستان عجین به مشک تاتار شد» به بوستان باز گل ز شاخه روئیده شد ز شاخه روئیده باز به سبزه پیچیده شد به سبزه پیچیده باز به غنچه نامیده شد غنچه ز باد صبا باز شکوفیده شد مست ز صهباى عشق بلبل شوریده شد «که غنچه در باغ باز شکفته دیدار شد» درخت نارنج‏باز به برگها برگرفت بهار مشکین فصل زپاى تا سر گرفت زپاى تا سربهار برگ معطر گرفت برگ معطر بریخت دانه اخضر گرفت دانه چه نارنج‏شد صورت آذر گرفت «فى الشجر الخضر نار، نار پدیدار شد» باز زنخدان سیب چون بت‏سیمین عذار گشت معلق به او از زبر شاخسار زرد چه بیمار عشق سرخ چه سیماى یار گرفته آن در بغل نهاده این در کنار دلبر و دلداده بین جمع به هم آشکار «نشان دلدادگیش ز روى رخسار شد» مادر زیباى تاک باز چه شد حامله زاد به باد بهار بى مدد قابله دخترکى سبز رنگ با رخ پرآبله آبله‏اش چون درر بسته به یک سلسله سلسله درنمایش به قدرت کامله «چو عقد پروین و یا لؤلؤ شهوار شد» گرفته اشجار باغ حواله رنگ رنگ به برگها مشت مشت‏به شاخه‏ها چنگ چنگ ز مشت آن بار بار ز چنگ این سنگ سنگ از آن فواکه مدام ز چار سو بید رنگ قبیله‏اى با شتاب قبیله‏اى لنگ لنگ «ز شاخه ریزان به زیر از زبر دار شد» باغ ز اشجار گشت رشک بهشت‏برین شد ز شجر آشکار فواکه شکرین شکر و مشک و گلاب ساخته با هم عجین قدرت قناد صنع مربى ماء و طین گفت که الطیبات خلفت لى الطیبین «زطیبینش مراد«احمدمختار»شد» محمد(ص)مصطفى یگانه دریتیم دریتیمى که هست مظهرلطف‏عمیم مظهرالطاف‏حق‏صاحب خلق‏عظیم آنکه بودممکنات جمله به ذاتش قویم آنکه خدایش زلطف‏خواجه لولاک ساخت طفیل‏انواراوخلقت افلاک ساخت به رفعتش نارساکمندادراک ساخت زپنجه اش جیب ماه برآسمان‏چاک ساخت جهان‏زارجاس‏شرک زمولدش پاک ساخت «آنکه زوى آشکاروحدت دادارشد» آنکه ززهدان‏مام چون‏به جهان‏شدپدید زمانه گفت آفتاب سرزافق‏برکشید نویدفتح‏وظفردادخداى مجید که موکب مصطفى شاه رسالت رسید دربرارباب ملک دل‏زمهابت تپید «تخت‏سلاطین‏به خاک جمله نگونسارشد» آنکه به میلاد وى شدمتزلزل‏کره موج‏به دریا فتاد لرزه به کوه ودره ازآن‏حوادث فتاددرآن‏زمان‏یکسره به طاق‏کسرى شکافت زکاخ‏وى کنگره به ساوه شددجله خشک فتادازمنظره «به فارس آتشکده خموش ازنارشد» آنکه مقدم بودز ماسوى خلقتش آنکه مؤخر بودز انبیابعثتش آنکه به کیوان زدند طنطنه رفعتش آنکه بود مهر و ماه شیفته طلعتش آنکه کند زهره آب همهمه صولتش «آنکه به خیل رسل‏سید و سالار شد»

/ 2 نظر / 8 بازدید
پریسا

لطف کردی بهم سر زدی, ممنون. بازم بیا پیشم

نسيم

ممنون[گل]